Общи условия

Интелектуална собственост:

Всички текстове, изображения, лога, графични елементи и други материали на сайта „parfumo.bg“ са под закрила на законите за интелектуална собственост и са собственост на сайта или са използвани с разрешение на съответните собственици на правата. Забранено е възпроизвеждането, разпространението или използването на тези материали без предварителното писмено съгласие на сайта „parfumo.bg“.

Реклами:

Сайтът „parfumo.bg“ предоставя реклами, които водят до други уебсайтове, предлагащи продукти и услуги, свързани с парфюми и свързани с тях афилиейт програми. Съдържанието на рекламите е предоставено от трети страни, и сайтът не носи отговорност за точността, законността или качеството на предоставената информация.

Предоставяне на информация:

Сайтът „parfumo.bg“ се стреми да предостави точна и актуална информация за парфюми и ревюта на тях. Въпреки това, информацията може да съдържа неточности или грешки, за които сайтът не носи отговорност. Потребителите следва да използват предоставената информация на свой собствен риск и да проверят допълнително данните от други източници, преди да вземат решение за покупка на продукт.

Отказ от отговорност:

Сайтът „parfumo.bg“ не носи отговорност за каквито и да било загуби или вреди, пряко или косвено свързани с използването на сайта или информацията, предоставена от него. Това включва, но не се ограничава до загуби на данни, прекъсване на работата, загуба на печалба или вреди за компютърни системи.

Промени в общите условия:

Общите условия на сайта „parfumo.bg“ могат да бъдат променяни по всяко време от сайта без предварително уведомление на потребителите. Потребителите следва редовно да преглеждат общите условия, за да са информирани за всякакви промени или актуализации.

Политика за поверителност:

Потребителите трябва да се запознаят с политиката за поверителност на сайта „parfumo.bg“, която обяснява как се събират, обработват и съхраняват личните данни на потребителите. Приемането на общите условия подразбира съгласие с политиката за поверителност.

Право приложимост и юрисдикция:

Възникналите спорове, свързани с използването на сайта „parfumo.bg“ и тези общи условия, се решават в съответствие с правото на страната, в която е базиран сайтът. Всички страни се подлагат на юрисдикцията на компетентните съдове на тази страна.

Това са общите условия за сайт „parfumo.bg“, които са задължителни за всички потребители, които посещават и използват услугите, предоставяни от сайта. За да се прилагат правилно, те трябва да бъдат ясни и разбираеми за всички потребители.